Ở Nhà Kiếm Tiền

2 LOẠI KHÁCH HÀNG

2 Loại  khách hàng. Phân loại khách hàng để có chiến lược thu hút và phục vụ phù hợp