Ở Nhà Kiếm Tiền

TAM GIÁC DÒNG CHẢY

Tam giác dòng chảy gồm có Dòng chảy, chuyển đổi và nâng cấp
Dòng chảy có 6 chiến lược để khai thông và tăng lưu lượng, chuyển đổi và nâng cấp mỗi loại có 4 chiến lược